Verdiskaping for kommende generasjoner

Våre byggeprosjekter skal skape verdier både for prosjekteier, arkitekter og ingeniører, entreprenører og de mange andre som bidrar til prosjektene. Grunnlaget for verdiskapingen er bygningenes betydning for kommende generasjoner av brukere med arbeidsformer og behov som det er viktig å kunne møte gjennom tilpasninger og utvikling av lokalene.

Prosjekteier og øvrige parter vil alltid stå overfor en rekke nye problemstillinger hvor det er viktig å se både risiki og muligheter, for å kunne gjøre riktige valg.

Riktige grep i starten er en nødvendig forutsetning for et vellykket prosjekt. Det legges sjelden nok arbeid i å definere det mest formålstjenlige prosjekt. Deretter bør det velges en samlet prosjektstrategi for utvikling og gjennomføring med basis i fremtidig verdiskapingspotensiale. Strategien må omfatte organisering av prosjektet gjennom de ulike fasene med innkjøpsprosesser og styrings- og ansvarsforhold som er tilpasset eiernes forutsetninger og prioriteringer.